изразен

изразен
ѝзраз|ен, -на, -но <-ни>
прил d'espressiòne, espressìvo

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • ясно изразен — словосъч. недвусмислен, изразителен, силен, енергичен словосъч. рязък, язвителен, критичен, решителен, осезаем словосъч. явен, очебиен, подчертан …   Български синонимен речник

 • бит-музика — (анг. beat удар) во развојот на џезот: стил во кој битот е толку изразен што со својот рамномерен, едноличен тек дејствува речиси хипнотично врз слушателите и ги доведува во психичка состојба блиска до екстазата главен претставник му е ансамблот… …   Macedonian dictionary

 • нимфоманка — (грч. nymphe, mania) жена со претерано изразен полов нагон …   Macedonian dictionary

 • нумеричен — (лат. numerus) 1. што се однесува на броевите, броен 2. изразен со број …   Macedonian dictionary

 • пиктурален — (лат. pictura сликарство) 1. сликарски 2. сликовит 3. изразен со слики, илустриран …   Macedonian dictionary

 • прононсиран — (фр. prononce) 1. очигледен, определен, изразит 2. нагласен, општопознат, јасно изразен, силно истакнат, точно обележен …   Macedonian dictionary

 • процентуален — (лат. pro centum) изразен во проценти, што донесува проценти …   Macedonian dictionary

 • рационален — (лат. rationalis) 1. разумен, паметен, умен 2. целесообразен, добро организиран, одмерен 3. поткрепен со искуството, докажан, научно утврден 4. мат. што може наполно да се пресмета, изразен без коренов знак што може да се изрази со цели… …   Macedonian dictionary

 • резолуција — (лат. resolutio) 1. одлука, заклучок (на состанок, комитет, собрание и сл.) 2. усна наредба или писмено решение на одговорно лице на спис што содржи кратка одлука за прашањето поставено во списот 3. степен до кој некој мерен уред или анализа… …   Macedonian dictionary

 • трансцендентен — (лат. transscendens, transscendere премине/преминува) 1. што ги минува границите на можното искуство што ги минува границите на стварноста што е надвор од можноста на сетилното забележување, натсетилен, натприроден, несфатлив, неразбирлив,… …   Macedonian dictionary

 • енергичен — прил. деятелен, активен, предприемчив, работлив, усърден, делови, ревностен, неуморим, пъргав прил. смел, решителен прил. бърз, жив, чевръст, оживен прил. деен, силен прил. динамичен, действен прил. буен, сприхав …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”